Najnovší územný plán pre obec Beladice zhotovený firmou NEUTRA, architektom Petrom Miziom v Nitre.

SPRACOVATEĽ : NEUTRA – architektonický ateliér – Ing. arch. Peter Mizia, Farská č.1, 949 01 Nitra
HLAVNÝ RIEŠITEĽ : Ing. arch. Peter Mizia
OBSTARÁVATEĽ : Obec Beladice
OBSTARÁVANIE ÚPN OBCE: Ing. Ľudmila Števicová
NITRA, 10 / 2016

Územný plán Beladice (Textová časť)

Uzemny plan

Stiahnuť územný plán Beladice, návrh ako: Veľkosť  Stiahnuť
Súbor PDF 1 Mb Stiahnuť

Zadanie je spracované v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonanými Prieskumami a rozbormi, ktoré sú prvou fázou nevyhnutnou pre spracovanie nového územného plánu (ÚPN) obce Beladice. Zadanie je vypracované na základe zmluvy o dielo č. 6/2015, ktorá bola medzi objednávateľom a spracovateľom uzavretá ako zmluva na poskytnutie služby na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – ÚPN obce Beladice a bola uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení súťaže na dodávateľa uvedenej územnoplánovacej dokumentácie.

Územný plán Beladice (bez Malých Chrášťan)

Beladice územný plán

Stiahnuť územný plán Beladice ako: Veľkosť  Stiahnuť
Obrázok (vo veľkom rozlíšení) 1 MB Stiahnuť
Súbor PDF 17 Mb Stiahnuť

Zadanie je priamym, východiskovým podkladom pre vypracovanie ÚPN obce Beladice . Zadanie bolo schválené uznesením č. 41/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2015 v Beladiciach a predtým prerokované s príslušnými orgánmi územného plánovania a dotknutými inštitúciami. ÚPN obce je spracovaný v súlade s týmto dokumentom. Okrem trvale obývaných objektov sa v obci vyskytujú aj rekreačné a sezónne obývané domy. Nový územný plán do budúcnosti regulačne usmerňuje výšku stavieb určených na bývanie. Doporučujeme realizovať 2.N.P. vrátane podkrovia, V centre obce ÚPC J ale objekty neobmedziť tvarovo, pretože aj dlhé pôdorysy sú pre Beladice prirodzené a na vidiek vhodné. Dôležitým regulatívom je stavebná čiara, povolená maximálna výška stavieb v jednotlivých územno – priestorových celkoch a koeficient zastavania regulačného celku.

Územný plán Malé Chrášťany

Malé Chrášťany územný plán

Stiahnuť územný plán Malé Chrášťany ako: Veľkosť  Stiahnuť
Obrázok (vo veľkom rozlíšení) 1 MB Stiahnuť
Súbor PDF 4 Mb Stiahnuť

Z plánu môžeme dočítať, že je potrebné iniciovať rekonštrukčný proces hlavne v časti Malé Chrášťany, kde bol monitorovaný najhorší stav objektov rodinných domov. V k.ú. Malé Chrášťany, severne od zastavaného územia, je potrebné obnoviť topoľový porast, ktorý v minulosti pôsobil melioračne a v súčasnej dobe sa jeho absencia prejavuje trvalým zamokrením dotknutej plochy ako aj okolitých pozemkov

(Stavebný partner: www.eprofi.sk)